ၾကက္ဥသၫ္ ေကာင္ေလးႏြင့္ ေငြ၁၅၀

ၾကက္ဥသၫ္ ေကာင္ေလးႏြင့္ ေျင ၁၅၀

“ေကာင္ေလး __ ၾကက္ဥ ဘယႅိဳ ေရာင္းလဲ”

“၁လံုး ၁၅၀ ပါ”

“၅လံုး ၆၀၀ ထားလိုက္။”

“ဟာ.. မလုပၸါနဲ႔ အႏၲီရယ္။

ကၽျႏ္ေတာ့္ အရင္းနား ေရာက္ေနၿပီ”

“အို __ ၆၀၀ ထားရင္ ယူမယ္။

မထားရင္ မယူဘူး။ ၾသားမယ္”

“ေန ေနပါဦး… ယူၾသားပါဗ္ာ။ ေစ္းဦးေပါကၼိဳ႕ ေရာင္းလိုကၸါ့မယ္။”

ေကာင္ေလး ထုပ္ေပးတဲ့ ၾကက္ဥ ၅ လုံးကို ယူ.. ၅၀၀ ရာတႏ္ ၁ ျရကၷဲ႔၊ ၁၀၀ တႏ္ ၁ ျရက္ ။ဖတၠနဲ းပစ္ေပးၿပီး ေအဒၚႀကီး ေခါင္းေမာ့လို႔ ေအာငၷိုင္သဴဟႏ္အ်ပၫ့္နဲ႔ ေစ္းထဲ ဆက္ဝင္ၾသားပါတယ္။

ေညန ေအဒၚႀကီးဟာ သူ႔ေယာက္္ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲက စားေသာကၦိဳင္ေကာင္းတစၡဳမြာ ၾထကၥားၾကတယ္။

်ဖစၡ္င္ေတာ့ ၾကက္ဥသၫ္ေကာင္ေလးဟာ ဒီ စားေသာကၦိဳငၼြာ အခ္ိႏၸိဳင္းစားၿပဲထိုး ဝငႅဳပ္ေနတဲ့အခ္ိႏ္… ေအဒၚႀကီးကို်မင္ေတာ့ ခ္ကၡ္င္းမြတၼိၾသားတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေအဒၚႀကီးတို႔ဝိုင္း ေျင႐ြင္းေတာ့ စားၿပဲထိုး ေကာင္ေလးဟာ ေဘလၥာျရကၠိဳ ယူလာေပးတယ္။

ဒီမြာ ေအဒၚႀကီးက ်ပႏ္အမ္းေျင ၁၅၀ ကို ယူလိုကၹိဳ႕ ေ်ပာၿပီး အတင္းေပးရင္း ေခါင္းေမာ့လို႔ ဆိုငၳဲက ၾထက္ၾသားပါတယ္။

စားၿပဲထိုး ေကာင္ေလးအၾတက္ ေလာကႀကီးဟာ တကယ္ နားလၫ္ရခက္ၾသားခဲ့တယ္။

“ေျင ၁၅၀…?”

“မနကၠ လံုးဝ ေပးဖို႔ ဆႏၵ မ႐ြိဘူး။ ေညနက္ေတာ့လၫ္း အတင္းေပးၾသားတယ္။ ဘာေၾတလဲၾကာ… နားမလၫ္ေတာ့ဘူး”

ဒီ့ထက္ ပိုနားမလၫၷိုငၱာက သူ႔ရဲ႕စိတ္။

“ေျင ၁၅၀ ခ္င္းတူတူ… မနကၠ မရလိုကၱဲ့ ၁၅၀ ကို တသသ ်ဖစ္ေနေသလာက္ ခု ၁၅၀ ကို ငါဘာလို႔ မမကၱာပါလိမ့္” လို႔ ေကာင္ေလး ေၾတးမိေနပါေတာ့တယ္။

(ဘာသာ်ပႏ္)

တကယၱမ္းက္ေတာ့တခ္ိဳ ႔လူေၾတဟာ မ႐ြိဆင္းရဲသားေစ္းသၫၦီကမတရားဆစ္်ပီးလူခ္မ္းသာေစ္းသၫၦီမြာေျင်ဖဳႏ္းတတ္်ကတယ္။က္ျႏ္ေတာၱိဳ႕အားလံုးမ္ကၷြာ်ကီးရာဟင္းဖတၸါလူမ္ိဳးမ္ားမ်ဖစ္်ကပါေစနဲ႔။

Facebook Comments