“ေခြးကုိက္ခံရပါက ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား”

ေခြးကုိက္ခံရပါက ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ ဒဏ္ရာကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ အနည္းဆုံး (၁၅) မိနစ္ ေဆးၾကပါ။

၂။ အနာကို အရက္ျပန္ (သို႔) ဘီတာဒင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိုးသန္႔စင္ေဆးရည္ထည့္ပါ။

၃။ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမွာ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို အျမန္ဆုံးႏွင့္ အႀကိမ္ျပည့္ ထိုးႏွံရန္။

၄။ ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္းႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းထိပ္တို႔တြင္ အကိုက္ခံရပါက ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံမႈ ပိုမိုလ်င္ျမန္ႏိုင္ပါသျဖင့္ အေရးေပၚ ခ်က္ခ်င္း ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ကာကြယ္ေဆးကို အခ်ိန္မီထိုးႏွံျခင္းျဖင့္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြြယ္ႏိုင္ပါသျဖင့္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံးသြားေရာက္ ကုသမႈခံယူရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။)

ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ

ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါဆိုသည္မွာ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး၊ ကူးစက္ျဖစ္ပြားလၽွင္ ရာႏွုန္းျပည့္ ေသဆုံးနိုင္ေသာေရာဂါဆိုး ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

လူတြင္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားပါက ေခြး၊ ေၾကာင္စသည့္ တိရစၧာန္မ်ား အကိုက္ခံရျခင္း၊ အကုတ္ခံရျခင္းရာဇဝင္ႏွင့္ ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရနိုင္ပါသည္။

(၁) ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အနာမွ နာျခင္း၊ ယားျခင္း
(၂) ေလေၾကာက္ျခင္း
(၃) ေရေၾကာက္ျခင္း
(၄) ေရႏွင့္အစာၿမိဳရခက္ခဲျခင္း
(၅) သြားရည္တစီစီက်ျခင္း
(၆) ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း
(၇) တက္ျခင္း
(၈) အသက္ဆုံးရွုံးျခင္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

Facebook Comments