ပေယာဂဝင္ပူးကာ အသားစိမ္း ငါးစိမ္း ေတာင္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီအား ဖမ္းဆီကာ ဆရာထံပို႔ေဆာင္(႐ုပ္/သံ)

ပေယာဂဝင္ပူးကာ အသားစိမ္း ငါးစိမ္း ေတာင္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီအား ဖမ္းဆီကာ ဆရာထံပို႔ေဆာင္(႐ုပ္/သံ)

ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္ဝိုင္းေတာင္ထိပ္ ေ႐ႊၾကက္ယက္ဘုရားတြင္ ပေယာဂတခုခုဝင္ပူးၿပီး ထိန္းမရျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးအား ေတာင္ေပၚမွ ေနအိမ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးျခင္း

18-7-2019 မြန္းလြဲ(2:00)pm ခန႔္ ေမာ္ လ ၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ ေတာင္ဝိုင္း ေတာင္ ထိပ္ ရ ဟႏၲာ(၅၀၀) ေ႐ႊ ၾကက္ ယက္ ဘု ရား တြင္ အ မ်ိဳး သ မီး တစ္ ဦး ေရွာ့ ျဖစ္ ေန ေၾကာင္း အ ေၾကာင္း ၾကား အ ကူ အ ညီ ေတာင္း လာ သျဖင့္ ေမာ္ လ ၿမိဳင္ RESCUE လူမႈ ကယ္ ဆယ္ ေရး အ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဘို ဘို ဝင္း Rescue အ ေရး ေပၚကယ္ ဆယ္ ေရး အ ဖြဲ႕ တို႔ မွ ေတာင္ ေပၚ ထိ တက္ ၿပီး ကူ ညီ ရန္ သြား ေရာက္ ခဲ့ ရာ

အ မ်ိဳး သ မီး တစ္ ဦး မွာ ေတာင္ ဝိုင္း ေတာင္ ေပၚ တြင္ အေမွာင့္ ပ ေယာ ဂ တ ခု ခု ဝင္ပူး ေန သည္ ဟု သိ ရ ၿပီး ေအာ္ ဟစ္ ဆဲ ဆို ေန ျခင္း အ မဲ သား အ စိမ္း ၾကက္ သား အ စိမ္း မ်ား ေတာင္း စား ေန ကာ ထိန္း မ ႏိုင္ ျဖစ္ ေန ၍ ႀကိဳး တုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ ရွိ ရ သ ျဖင့္ ကယ္ ဆယ္ ေရး အ ဖြဲ႕ မ်ား မွ ထိန္း သိမ္းေပး ကာ ေမာ္ လ ၿမိဳင္ RESCUE အ ေရး ေပၚ ကား ျဖင့္ ေတာင္ ထိပ္ မွ ၎ အ မ်ိဳး သ မီး ၏ ေန အိမ္ သို႔ပို႔ ေဆာင္ ကူ ညီ ေပး ခဲ့ ပါ သည္ေန အိမ္ အ ေရာက္ တြင္ လည္း ဆက္ လက္ ဆဲ ဆို ေသာင္း က်န္း ေန သ ျဖင့္ ၎ အ မ်ိဳးသ မီး ၏ အုပ္ ထိန္း သူ မ်ား မွ အ ၿမဲ ကု သ ေန သည့္ က ရင္ ဆ ရာ ထံ ကြၽဲ ၿခံ ကုန္း လူ မူကူ ညီ ေရး အ သင္း မွ ပို႔ ေဆာင္ ေပး ခဲ့ ပါ သည္ ။ဝင္ ပူး ေန သည့္ အ မ်ိဳး သ မီးအား ေတာင္ ဝိုင္း ေတာင္ ထိပ္ ေပၚ မွ ေန အိမ္ သို႔ ပို႔ ေဆာင္ခဲ့သည္။

Facebook Comments