မိုးမ႐ြာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဇြန္လအထိ မီးအလွည့္က်သာေပးမည္

မိုးမ႐ြာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဇြန္လအထိ မီးအလွည့္က်သာေပးမည္

ျပည္တြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ေသာ ဆည္မ်ားအတြင္း ေရနည္းေနသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္အားေလွ်ာ့ခ်ေနရာ မိုးမ႐ြာလွ်င္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ဇြန္လအထိ မီးအလွည့္က်သာ ရေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လ ၂၅ ရက္က မွတ္တမ္းအရ အမ်ားဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ၂၅၀ မဂၢါဝပ္ျဖစ္ၿပီး ယခုဝန္အားေလွ်ာ့ေနသည့္ကာလတြင္ ၁၀၀မဂၢါဝပ္ ခန႔္သာ မီးေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္…

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဝန္အားေလ်ာ့ခ်သည့္ ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုင္းႏႈန္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းအပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားထံမွ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းမွ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊မႏၲေလးတိုင္းမွ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၁၀၀၀ မဂၢါဝပ္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဆိုပါက စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ၅၀၀မဂၢါဝပ္ ေလွ်ာ့ခ်ရည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၃၀၀မဂၢါဝပ္၊မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ၂၀၀မဂၢါဝပ္ ဝန္အားေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုံးခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခက္အရ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြက္ ယခုလအတြက္ နာရီအလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ အမ်ားဆုံးမဂၢါဝပ္မွာ ဧၿပီလထက္ ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုလတြင္ မီးပ်က္ခ်ိန္ ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္…

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ သဖန္းဆိပ္ေရေလွာင္တမံသာ ရွိၿပီး ၃၀ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္…

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ားဆုးံတည္ရွိေသာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္ရပ္ကြက္လ်င္ တစ္ေန႔လွ်ပ္စစ္မီး ၁၀နာရီထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိေနသည္…

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ၃၄၀၀ မဂၢါဝပ္ရွိၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၂၀၀၀မဂၢါဝပ္နီးပါး ထုတ္လုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Facebook Comments