ပံုမွန္ထက္ မီတာခကို ..မကုန္ရေလေအာင္… ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္မ်ား

ပံုမွန္ထက္ မီတာခကို ..မကုန္ရေလေအာင္… ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္မ်ား

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကို သံုးစြဲရာတြင္ စနစ္တက် အသံုးမျပဳျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသံုးထားျခင္း

စသည္႔အခ်က္မ်ားက သင့္အိမ္ရဲ႕ မီတာခကို ပံုမွန္ထက္ ပိုမို က်သင့္ေစနိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္

မီတာခ ေခၽြတာနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ . . . .

(၁) တစ္အိမ္လုံးတြင္ မည္သူမွ် မရွိေနခ်ိန္၌ မလိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈ အားလုံးကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္

လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသုံးစြဲပါ။

(၂) မီးပူတိုက္ေနစဥ္၊ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ ေခတၱ ထသြားပါက၊ မီးပူခလုပ္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္အသုံးကိုေခြၽတာပါ။

(၃) အမွန္တကယ္ ၾကည့္မည့္အခ်ိန္၌သာ တီဗြီကိုဖြင့္ပါ။ ၾကည့္သူမရွိဘဲ အခ်ိန္ျပည္႔ ဖြင့္ထားျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၄) လူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ပန္ကာမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင္းက မီတာခ ပိုက်ေစပါ၍
အသုံးလိုမွ ဖြင့္ပါ။

(၅) ေလေအးေပးစက္၏ အပူခ်ိန္ကို ေနသာထိုင္သာရွိေသာ 24-25°C ခန္႔ ရွိရုံသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

(၆) တီဗြီႏွင့္ ေအာက္စက္တို႔ကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကို အၿပီးပိတ္ပါ။ Remote Control ျဖင့္သာ ပိတ္၍ Standby Mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတက္ေနပါမည္။

(၇) ႐ိုး႐ိုးမီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းထက္ Energy Saving Lamp ကို ေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ Energy Saving Lamp ထက္ LED မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

(၈) မလိုအပ္ေသာ မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ။

(၁၀) Hot Plate သုံး၍ ေရေႏြးအိုး တည္ပါက၊ ေရေႏြးဆူမွတ္ထက္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ လူက မီးခလုပ္ကိုပိတ္ႏိုင္၍ လွ်ပ္စစ္အသုံးပိုေစပါသည္။

ေရဆူမွတ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ခလုပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေစေသာ ေရေႏြးတည္ခရားကို သုံးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာသင့္ပါသည္။

Facebook Comments